بسته بندی لباس محصول شما میباشد.

باانتخاب لباس مناسب آراستگی وجذابیت بیشتری به محصول خود هدیه دهید.

ماقادریم باکمترین هزینه نسبت به چاپ سیلندر  جلوه ای فوق العاده باکیفییت به شما ارائه نماییم.

چاپ کلیشه به چاپ های رنگی گفته میشود که ما تصور و دیده اکثریت نسبت به چاپ کلیشه را تغییرمیدهیم

همانطور که میدانید با توجه به محدودیت تیراژ چاپ در تکنیک های چاپ فلکسو و هلیو، در حال حاضر پذیرش سفارشات کمتر از یک تن (1000 کیلوگرم) برای هر سایز مقدور نمی باشد.
لازم به توضیح اینکه امکان چاپ چندین طرح و رنگ متفاوت در یک سایز (بنا به سایز  مورد سفارش) مقدور می باشد.