این کار مناسب برای محصولاتی است ک نباید درمعرض نور باشند ….از این پاکت ها نور عبور نمیکند و o t rاین کار 0 میباشد…این پاکت های الومینیومی قابل وکیوم میباشند.
otr=واحد عبور هوا

هیچ محصولی یافت نشد.